ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όροι χρήσης - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Γενικά

1.1. Η ιστοσελίδα www.medusa.gr είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (website) www. medusa.gr είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Medusa WdT Group, με διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

1.2. Η Εταιρεία προσφέρει την παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στους τεχνικούς τομείς που αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (εφεξής «Επαγγελματίες») μπορούν να δημιουργούν προφίλ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν (εφεξής «Προφίλ») και οι πελάτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση μιας τεχνικής υπηρεσίας (εφεξής «Πελάτες») να μπορούν να πλοηγούνται στην πλατφόρμα, να ενημερώνονται και να υποβάλλουν σχετικό αίτημα (εφεξής «Αίτημα») είτε για την εύρεση Επαγγελματία με σκοπό την άμεση παροχή της τεχνικής υπηρεσίας (εφεξής «Εργασία») είτε για τη λήψη οικονομικής προσφοράς από Επαγγελματίες για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας (εφεξής «Προσφορά»), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Όπου στους παρόντες Όρους Χρήσης γίνεται αναφορά σε χρήστη (εφεξής «Χρήστης») εννοούνται συλλήβδην Πελάτες, Επαγγελματίες και κάθε τυχόν τρίτος που κάνει χρήση της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας.

1.3. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www. medusa.gr. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και όλων των υπηρεσιών – δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω αυτού συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο Χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

2. Εγγραφή Επαγγελματία - Δημιουργία Προφίλ

2.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας από κάποιον Επαγγελματία με σκοπό την παροχή τεχνικών υπηρεσιών από αυτόν είναι η δημιουργία λογαριασμού («Προφίλ») και η έγκρισή του από την Εταιρεία. Ειδικότερα, ο Επαγγελματίας υποχρεούται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία και να αποστείλει σχετικό αίτημα εγγραφής προς την Εταιρεία.

2.2. Οι κάθε είδους πληροφορίες και τα στοιχεία που δηλώνονται από τον Επαγγελματία στο Προφίλ του πρέπει να είναι αληθή και ακριβή, να μην είναι παραπλανητικά ή να έχουν ανήθικο, ρατσιστικό, υβριστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο. Για την κατά τα ανωτέρω αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των στοιχείων του εγγυάται ο Επαγγελματίας, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, της Εταιρείας, του Πελάτη ή/και οποιουδήποτε τρίτου, από την παραπάνω αιτία. Σε κάθε περίπτωση ο Επαγγελματίας υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία, ως δικονομικός εγγυητής, για κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική, που τυχόν προκύψει και για κάθε ποσό που θα κληθεί να καταβάλλει σε οποιονδήποτε τρίτο, εξαιτίας του αναληθούς, παραπλανητικού και εν γένει παράνομου περιεχομένου των δηλωθέντων πληροφοριών και στοιχείων του.

2.3. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, ο Επαγγελματίας οφείλει να ενημερώνει το Προφίλ του χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

2.4. Με την ολοκλήρωση και την αποστολή της διαδικτυακής εγγραφής μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα, η Εταιρεία αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος εγγραφής και δημιουργίας Προφίλ του Επαγγελματία, αποστέλλοντας σχετικό email σε αυτόν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της εγγραφής του. Σε περίπτωση αποδοχής, στο παραπάνω email θα περιλαμβάνονται και πληροφορίες ενεργοποίησης του Προφίλ, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι που διέπουν την εγγραφή και τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας από τον Επαγγελματία και δεν περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

2.5. Η αποδοχή ή μη της εγγραφής και της δημιουργίας Προφίλ ενός Επαγγελματία ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δικαιούται να απορρίψει οποιαδήποτε εγγραφή χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση.

  1. H εγγραφή ενός Επαγγελματία και η δημιουργία Προφίλ από αυτόν γίνεται δωρεάν, ωστόσο για τη δυνατότητα αποδοχής Αιτημάτων Πελατών για την εκτέλεση Εργασιών ή για υποβολή Προσφοράς και εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος υφίσταται χρέωση, σύμφωνα με τους όρους τιμολόγησης που θα γνωστοποιηθούν στον Επαγγελματία μετά την εγγραφή και την αποδοχή του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να μεταβάλλει μονομέρως τους όρους τιμολόγησης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Επαγγελματία. Οι εκάστοτε ισχύοντες όροι τιμολόγησης θα ισχύουν έναντι του Επαγγελματία, από την ημερομηνία της γνωστοποίησής τους σε αυτόν, η οποία μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της Εταιρείας τρόπο, ακόμα και με μόνη την ανάρτησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

2.7. Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να εισάγει, κατά την κρίση της, πρόσθετες διαδικασίες επιβεβαίωσης, πέραν των προϋποθέσεων εγγραφής που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.

2.8. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσότερων του ενός Προφίλ για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εφόσον ο Επαγγελματίας είναι νομικό πρόσωπο, η εγγραφή του γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άτομο που έχει σχετική εξουσιοδότηση, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει επίσης να δηλωθούν κατά την εγγραφή. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν υποχρεούται να ελέγξει τη νομιμοποίηση των Επαγγελματιών νομικών προσώπων.

2.9. Ο Επαγγελματίας είναι απολύτως υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του Προφίλ του, ενώ η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραβίαση του Προφίλ με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Επαγγελματίας οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία εάν παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

2.10. Με την επιλογή του πεδίου «Εγγραφή», ο εγγραφόμενος Επαγγελματίας αποδέχεται ότι οι Όροι Χρήσης τον δεσμεύουν απεριόριστα και ανεπιφύλακτα.

3. Εγγραφή και χρήση ιστοσελίδας από τον Πελάτη

3.1. Ο Πελάτης δύναται να κάνει χρήση της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας και των υπηρεσιών αυτής είτε ως απλός επισκέπτης, είτε με τα στοιχεία που έχει δηλώσει μέσω άλλων εφαρμογών (Facebook, Google κλπ) είτε ως εγγεγραμμένο μέλος, δημιουργώντας λογαριασμό Πελάτη. Για τη δημιουργία του λογαριασμού Πελάτη και την έγκρισή του από την Εταιρεία εφαρμόζονται αναλογικά οι όροι 2.1., 2.2, 2.3, 2.4., 2.5, 2.8., 2.9 και 2.10 των παρόντων Όρων Χρήσης.

3.2. Η Εταιρεία δύναται να προσφέρει ειδικά προνόμια, εκπτώσεις, δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες κλπ. μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη της.

3.3. Η χρήση της πλατφόρμας από τον Πελάτη γίνεται εντελώς δωρεάν.

4. Τρόποι λειτουργίας της πλατφόρμας

4.1. Με την παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα, ο Πελάτης μπορεί είτε να βρει άμεσα τον κατάλληλο Επαγγελματία που αναζητά είτε να αιτηθεί και να λάβει Προσφορά από διάφορους Επαγγελματίες, προκειμένου να επιλέξει τη συμφερότερη για τον ίδιο.

4.2.1. Άμεση εύρεση Επαγγελματία: Ο Πελάτης υποβάλλει στη σχετική φόρμα του διαδικτυακού τόπου ή τηλεφωνικά το Αίτημά του, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, για την εύρεση κατάλληλου Επαγγελματία για την άμεση εκτέλεση της Εργασίας που επιθυμεί. Όσοι Επαγγελματίες πληρούν τα κριτήρια του Αιτήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Προφίλ τους, λαμβάνουν σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει ή με όποιον άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί και δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αποδεχόμενοι το Αίτημα. Εφόσον περισσότεροι του ενός Επαγγελματίες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το ίδιο Αίτημα, τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας μεταξύ των Επαγγελματιών.

4.2.2. Μετά την αποδοχή του Αιτήματος από τον Επαγγελματία, διαβιβάζονται σε αυτόν τα στοιχεία του Πελάτη, ώστε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας.

4.3.1. Λήψη προσφορών από περισσότερους Επαγγελματίες: Ο Πελάτης δύναται, εκτός της άμεσης εύρεσης Επαγγελματία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, να υποβάλλει στη σχετική φόρμα του διαδικτυακού τόπου αίτημα για τη λήψη Προσφορών από περισσότερους Επαγγελματίες για όποια Εργασία επιθυμεί, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όσοι Επαγγελματίες πληρούν τα κριτήρια του αιτήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Προφίλ τους, λαμβάνουν σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει ή με όποιον άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί και δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αποδεχόμενοι το αίτημα του Πελάτη για υποβολή Προσφοράς.

4.3.2. Όλοι οι Επαγγελματίες που δήλωσαν ενδιαφέρον για την υποβολή Προσφοράς λαμβάνουν τα στοιχεία του Πελάτη, ώστε να έρθουν σε επικοινωνία με αυτόν, προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική Προσφορά τους και να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας. Ο Πελάτης επιλέγει οποία Προσφορά θεωρεί συμφερότερη, ενώ η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την επιλογή του αυτή.

4.4. Η Εταιρεία, σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν επιλέγει ούτε υποδεικνύει τον Επαγγελματία που θα αναλάβει την παροχή της συγκεκριμένης Εργασίας, η δε κατά τα παραπάνω ενημέρωση των Επαγγελματιών για την ύπαρξη Αιτήματος Εργασίας ή Αιτήματος Προσφοράς, κατά τα άρθρα 4.2.1 και 4.3.1 αντίστοιχα, γίνεται αυτοματοποιημένα και με βάση τις πληροφορίες που ο ίδιος ο Επαγγελματίας έχει εισάγει στο Προφίλ του.

4.5. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει άμεσα τα Αιτήματα των Πελατών της, ωστόσο δεν εγγυάται και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κανένας ή κανένας κατάλληλος Επαγγελματίας δεν ενδιαφερθεί και δεν επικοινωνήσει με τον Πελάτη.

4.6. Μεταξύ της Εταιρείας και του Επαγγελματία δεν υφίσταται ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι υφίσταται σύμβαση εργασίας, οποιασδήποτε μορφής, σύμβαση έργου, αντιπροσώπευσης, εντολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής συνεργασία ή σχέση πρόστησης.

5. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

5.1. Μετά την κατά τα παραπάνω επικοινωνία, ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας, όπως το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης, την αμοιβή ή τον τρόπο καταβολής της και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία, στην οποία η Εταιρεία δε συμβάλλεται ή εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο.

5.2. Η αμοιβή για την εκτέλεση της εργασίας καταβάλλεται απευθείας από τον Πελάτη στον Επαγγελματία, ο οποίος οφείλει να εκδώσει το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

5.3. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί την ασφαλιστική, φορολογική και εργατική νομοθεσία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση από τον Επαγγελματία της παραπάνω υποχρέωσής του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 8 των παρόντων Όρων Χρήσης.

6. Αξιολόγηση Επαγγελματιών

6.1. Μόνο οι Πελάτες που είναι εγγεγραμμένα μέλη και διαθέτουν λογαριασμό Πελάτη έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν τους Επαγγελματίες χρησιμοποιώντας το σύστημα αξιολόγησης που προσφέρεται από την πλατφόρμα. Η σχετική αξιολόγηση θα εμφανίζεται στο Προφίλ του Επαγγελματία.

6.2. Οι Πελάτες οφείλουν να κάνουν ακριβή, ειλικρινή και ευπρεπή σχόλια για τους Επαγγελματίες, αποφεύγοντας περιττές, άσχετες, προσβλητικές ή συκοφαντικές δηλώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαγράψει άμεσα το σχόλιο, ενώ δεν αποκλείεται να προβεί και σε διαγραφή του συγκεκριμένου Πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10 κατωτέρω.

6.3. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν υιοθετεί, αποδέχεται, επικροτεί, εγγυάται, αναφέρεται ή ευθύνεται για τις αξιολογήσεις που αναρτώνται από τους Πελάτες στα Προφίλ των Επαγγελματιών.

7. Ειδικοί όροι για τη χρήση της πλατφόρμας

7.1. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι κάθε είδους Χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους Χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην Εταιρεία.

7.2. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας κατά τρόπο αντίθετο στους παρόντες Όρους Χρήσης και για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση της πλατφόρμας για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για μετάδοση ή καταχώρηση συκοφαντικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, απειλητικού ή άσεμνου περιεχομένου.

7.3. Απαγορεύεται ρητά η χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, διαβίβαση και διασύνδεση κάθε είδους προσωπικού στοιχείου ή στοιχείου επικοινωνίας Πελατών ή Επαγγελματιών, τα οποία περιέρχονται σε γνώση οποιουδήποτε Χρήστη της πλατφόρμας, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην της επικοινωνίας με σκοπό τη συνεργασία, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση των ως άνω δεδομένων και η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση ή μεταβίβασή του σε τρίτους για μη ζητηθείσα εμπορική ή μη επικοινωνία, για διαφημιστικούς σκοπούς κλπ., εκτός εάν προβλέπεται αντίθετα στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι τα δεδομένα αυτά θα γνωστοποιούνται μόνο μεταξύ των Επαγγελματιών και των Πελατών, συναφώς με τους σκοπούς της ιστοσελίδας και προκειμένου να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες συναλλαγές, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 4 των παρόντων Όρων Χρήσης, ενώ δε θα διαβιβάζονται προς τρίτους φορείς επεξεργασίας προς συσχέτιση/διασύνδεση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο νόμο για τη συνδρομή των δικαστικών αρχών και την εξυπηρέτηση λόγων δημόσιου συμφέροντος. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεδομένα υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία μόνο από την Εταιρεία και μόνο ενόψει των προαναφερόμενων σκοπών, διατηρούνται δε σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της ιστοσελίδας, ενώ μετά την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της ανωτέρω χρονικής περιόδου η Εταιρεία υποχρεούται σε καταστροφή αυτών. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι Χρήστες της πλατφόρμας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε πληροφορίες τρίτων προσώπων αποκτούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των κάθε είδους προσωπικών δεδομένων.

7.4. Ο Χρήστης της πλατφόρμας αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και εν γένει το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει ή δημοσιεύει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κατόπιν τούτου, συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς, ακριβείς και επίκαιρες, δεν είναι παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές, κακόβουλες, δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, ρατσιστικό, άσεμνο και εν γένει παράνομο υλικό. Επίσης, δεν προσβάλλουν αμέσως ή εμμέσως οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και απόρρητα κλπ).

7.5. Ο Χρήστης της πλατφόρμας οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εισάγει να είναι απαλλαγμένες από κακόβουλο λογισμικό, ιούς, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού συστήματος και ότι, επίσης, η εν γένει χρήση της πλατφόρμας από αυτόν δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

7.6. Ο Χρήστης της πλατφόρμας εκχωρεί στην Εταιρεία μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των πληροφοριών που αναρτά στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις πληροφορίες αυτές, έτσι ώστε η Εταιρεία να δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας ιστοσελίδας.

7.7. Ο Χρήστης της πλατφόρμας αναγνωρίζει πως η Εταιρεία έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των πληροφοριών που δημοσιεύει, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

7.8. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Χρήστη από τον όρο αυτό, ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου πλήρως την Εταιρεία.

8. Ευθύνη της Εταιρείας

8.1. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εταιρεία παρέχει στους Επαγγελματίες και στους Πελάτες τον παρόντα διαδικτυακό χώρο, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, στην ως άνω δε παροχή - υπηρεσία εξαντλούνται η συμμετοχή και ευθύνη της Εταιρείας στη σχέση μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

8.2. Κατόπιν τούτου και με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων των παρόντων Όρων Χρήσης αναφορικά με την ευθύνη της Εταιρείας, δηλώνεται και συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρεία:

8.2.1. Δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου ή εξακρίβωσης των στοιχείων του Επαγγελματία ή/και του Πελάτη, των Αιτημάτων και των αντίστοιχων Προσφορών προς εκτέλεσή τους.

8.2.2. Δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ταυτότητα, τα προσόντα ή/και την αξιοπιστία κάθε Επαγγελματία. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ανακριβή, ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τον Επαγγελματία ή/και από τον Πελάτη Επίσης δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την παροχή, την ποιότητα, τις συνθήκες, την καταλληλότητα ή/και τη νομιμότητα της παροχής υπηρεσιών από τους Επαγγελματίες. Ο Πελάτης οφείλει να εξακριβώσει την ταυτότητα και τα στοιχεία του Επαγγελματία, προτού επιλέξει να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Περαιτέρω, όπου για την εκτέλεση μίας Εργασίας απαιτείται συγκεκριμένη επαγγελματική πιστοποίηση, ο ίδιος ο Πελάτης οφείλει, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά επίσημο αντίγραφο της πιστοποίησης αυτής από τον Επαγγελματία, προτού αυτός ξεκινήσει την υλοποίηση της Εργασίας.

8.2.3. Δε λαμβάνει μέρος και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία.

8.2.4. Δεν καθίσταται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε μπορεί να θεωρηθεί συμβαλλόμενο μέρος, αντιπρόσωπος, πράκτορας ή εν γένει μετέχουσα με οποιαδήποτε ιδιότητα, στη σύμβαση που τυχόν συναφθεί μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία, οι όροι της οποίας σε καμία περίπτωση δε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία. Επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τη σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση μιας τέτοιας συμφωνίας ή συμβάσεως.

8.2.5. Δεν ευθύνεται για τη με οποιονδήποτε τρόπο ματαίωση της συνεργασίας και κυρίως δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις.

8.2.6. Δεν υποχρεούται να λάβει ή να επεξεργαστεί καταγγελία ή παράπονο ενάντια σε Πελάτη ή Επαγγελματία από οποιονδήποτε Χρήστη ούτε να μεσολαβήσει ή να επιλύσει διαφωνίες μεταξύ αυτών.

8.2.7. Δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση ή για την πλημμελή εκτέλεση της Εργασίας από τον Επαγγελματία ή τους προστηθέντες αυτού, εργαζόμενους, υπεργολάβους, αντιπροσώπους κλπ. Συναφώς δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα ελαττώματα, το χρόνο και τρόπο παράδοσης των υλικών και των προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Επαγγελματίας. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναγράφονται στις προδιαγραφές της προσφοράς του Επαγγελματία είναι αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία που κάνει την προσφορά.

8.2.8. Δεν ευθύνεται για τη μη καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής από τον Πελάτη στον Επαγγελματία ή για την έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού από τον Επαγγελματία μετά την εκτέλεση της ανατεθείσας σε αυτόν εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση από τον Επαγγελματία των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ασφαλιστική, εργατική και φορολογική νομοθεσία.

8.2.9. Δεν έχει οποιονδήποτε έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των Επαγγελματιών, των Πελατών ή οποιουδήποτε τρίτου κάνει χρήση της πλατφόρμας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

  1. Με βάση τα παραπάνω και επειδή το www.medusa.gr είναι ένας ηλεκτρονικός τόπος συνάντησης μεταξύ Χρηστών, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ αυτών δε θεμελιώνει ενάντια στην Εταιρεία οποιαδήποτε τυχόν αξίωση ή απαίτηση ή ευθύνη για αποκατάσταση ζημίας θετικής ή/και αποθετικής κάθε είδους και φύσης, μελλοντικής ή γεγεννημένης, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά.

8.4. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η Εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε Χρήστες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

8.5. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους Χρήστες, είτε είναι ή/και δεν είναι διαθέσιμες από το σύστημά της. Συνεπώς, οι Χρήστες του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς το Χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των Χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

8.6. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο Χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η Eταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των Χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

9. Ασφάλεια Δικτύου και δεδομένων - Πολιτική cookies

9.1. Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του Χρήστη και όχι της Εταιρείας. Ο Χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ο Χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

9.2. Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του Χρήστη, στο λογισμικό ή/και στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο Χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

9.3. Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι Χρήστες είναι δυνατόν να οδηγηθούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των Χρηστών και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί κάποιας μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Εταιρείας, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

9.4. Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο γίνεται χρήση “cookies” με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιεί ο Χρήστης για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του. Ο Χρήστης δύναται να τροποποιήσει τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies”. Επισημαίνεται, ότι η μη αποδοχή της χρήσης “cookies” δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Εταιρεία ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

10. Τερματισμός Λειτουργίας – Διαγραφή/Αναστολή Προφίλ

10.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή/και να τερματίσει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση του Πελάτη και του Επαγγελματία, οι οποίοι αποδέχονται πως οι ίδιοι ή οποιοσδήποτε τρίτος δε διατηρεί προς τη Εταιρεία οποιαδήποτε αξίωση από την παραπάνω αιτία, άλλως παραιτείται ρητά από αυτήν.

10.2. Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να αναστείλει τη λειτουργία ή/και να διαγράψει πλήρως το Προφίλ ενός Επαγγελματία ή/και το λογαριασμό ενός Πελάτη, σε περίπτωση παραβίασης από αυτόν οποιουδήποτε όρου των Όρων Χρήσης ή τυχόν ειδικότερων όρων που έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτόν, οι οποίοι όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις ή οποιασδήποτε διάταξης της κείμενης νομοθεσίας και κυρίως της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, τον ανταγωνισμό, την προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της προστασίας του καταναλωτή, ενημερώνοντάς τον εγγράφως.

10.3. Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από την διαδικτυακή πλατφόρμα, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@medusa.gr

11. Πνευματικά Δικαιώματα

11.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.medusa.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδικτυακό τόπο από την Εταιρεία προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους Χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

11.2. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

11.3. Απαγορεύεται ρητά σε οποιονδήποτε Χρήστη να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

12. Προστασία προσωπικών δεδομένων

12.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της ιστοσελίδας www.medusa.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του κοινοτικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 95/46/ΕΟΚ, ως τροποποιηθείς εκάστοτε ισχύει).

12.2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στην παρούσα ιστοσελίδα συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, μόνο κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης των Χρηστών, ως ειδικότερα αναφέρεται αμέσως κατωτέρω, για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.2 των παρόντων Όρων. Τα ανωτέρω δεδομένα υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία μόνο από την Εταιρεία και μόνο ενόψει των προαναφερόμενων σκοπών, διατηρούνται δε σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της ιστοσελίδας www.medusa.gr, ενώ μετά την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της ανωτέρω χρονικής περιόδου η Εταιρεία υποχρεούται σε καταστροφή αυτών.

12.3. Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι απόρρητη και πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι τα δεδομένα αυτά θα γνωστοποιούνται μόνο μεταξύ των Επαγγελματιών και των Πελατών, συναφώς με τους σκοπούς της ιστοσελίδας και προκειμένου να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες συναλλαγές, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 4 των παρόντων, ενώ δε θα διαβιβάζονται προς τρίτους φορείς επεξεργασίας προς συσχέτιση/διασύνδεση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο νόμο για τη συνδρομή των δικαστικών αρχών και την εξυπηρέτηση λόγων δημόσιου συμφέροντος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δεσμεύεται να μην κοινοποιεί ή διαβιβάζει τα ως άνω δεδομένα για μη ζητηθείσα εμπορική ή μη επικοινωνία, για διαφημιστικούς σκοπούς κλπ, εκτός αν προβλέπεται αντίθετα στους παρόντες Όρους Χρήσης. Αντίστοιχη υποχρέωση βαρύνει τους Επαγγελματίες, οι οποίοι επιπλέον συμφωνούν και υπόσχονται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας.

12.4. Η Εταιρεία δικαιούται να διαβιβάζει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το e-mail και τον τηλεφωνικό αριθμό που της χορηγεί κάθε Χρήστης εκατέρωθεν στον Επαγγελματία και τον Πελάτη για τους σκοπούς της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και να χρησιμοποιεί τα ανωτέρω δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί με το Χρήστη για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη χρήση του Προφίλ του και της πλατφόρμας, καθώς και στην τήρηση των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αντίστοιχες ειδοποιήσεις, δύναται με έγγραφο αίτημά του προς την Εταιρεία να δηλώσει την αποχώρησή του από την πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του όρου 10.3. Περαιτέρω, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί το e-mail και τον τηλεφωνικό αριθμό του Χρήστη προκειμένου να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών της (newsletter), καθώς και ειδοποιήσεις σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και ο,τιδήποτε άλλο θεωρηθεί ότι μπορεί να ενδιαφέρει το Χρήστη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης δύναται να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα ανωτέρω e-mails ή/και τις κλήσεις με έγγραφη αίτησή του προς την Εταιρεία.

12.5. Οι Χρήστες ευθύνονται για την ορθότητα και την ακρίβεια των προσωπικών τους δεδομένων τα οποία οι ίδιοι χορηγούν στην Εταιρεία και τα οποία οφείλουν να επικαιροποιούν και να ενημερώνουν προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της ιστοσελίδας.

12.6. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν ο Χρήστης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του στην Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τα πλήρη στοιχεία της οποίας αναγράφονται ειδικότερα στον όρο 1.1. των παρόντων. Η παροχή συγκατάθεσης γίνεται με την επιλογή του πεδίου «Εγγραφή», κατά τη δημιουργία του Προφίλ για τους Επαγγελματίες και του Λογαριασμού για τους Πελάτες και ισοδυναμεί με νόμιμη, ρητή και έγκυρη συναίνεση στους όρους της παρούσας ιστοσελίδας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

12.7. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να ενημερώνεται, κατόπιν σχετικής αίτησής του προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και να πληροφορείται για συγκεκριμένα στοιχεία των δεδομένων που τον αφορούν, όπως την προέλευση τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις μεθόδους επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους. Επίσης, κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι ανωτέρω αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στην Εταιρεία και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

12.8. Κάθε Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεση επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, στην περίπτωση αυτή δε, λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης του σκοπού της ιστοσελίδας, η Εταιρεία δικαιούται να διαγράψει το Χρήστη από την ιστοσελίδα.

12.9. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία προκειμένου να δημιουργηθούν ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή να παρασχεθεί σε τρίτους συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα, δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία και δεν μεταβιβάζονται ούτε πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο που χαρακτηρίζει τους Χρήστες ή τους καθιστά αναγνωρίσιμους. Περαιτέρω, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα περιήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενδεικτικά, για τη λειτουργία και τη βελτίωση του ιστοτόπου, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server), τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων και την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της ιστοσελίδας.


13. Τροποποίηση Όρων

13.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

13.2. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποιήσεως.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

15. Τελικές Διατάξεις

15.1. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών του και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν στην Εταιρεία και στους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας, αλλά και μετά τον με οποιονδήποτε τρόπο τερματισμό της χρήσης, για τη ρύθμιση των σχέσεων για το χρονικό διάστημα που ο Χρήστης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών.

15.2. Ακυρότητα οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει και δε θίγει την ισχύ των λοιπών όρων.

15.3. Ο Χρήστης συμφωνεί πως υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, καθώς και για τα έξοδα ή πρόστιμα που τυχόν επιβαρυνθεί εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή μελλοντικών που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημίας που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος.

15.4. Μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος από την Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή της από αυτό.

15.5. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση εργασίας, κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

15.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2024. Αρχισυνταξία: Αγαθάγγελου Ελπινίκη.

Portfolio, Πελάτες, Ομίλου Medusa Group

Αναλαμβάνουμε προώθηση ιστοσελίδων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό με 25 χρόνια εμπειρία!

Ηλεκτρολόγος: Μία επιτυχία με πολύ καινούριο domain!

Και για τη λέξη Ηλεκτρολόγος τα πράγματα φαίνονται αρκετά δύσκολα. Πάρα πολλές εταιρείες και πάρα πολλοί επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις πασχίζουν για έναν πάρα πολύ σημαντικό σκοπό.

Περισσότερα

CNN Greece: Αφιέρωμα για Πρώτη Σελίδα Google

CNN Greece για Πρώτη Σελίδα Google σε μία καταχώριση με πολύ ποιοτικό περιεχόμενο για προώθηση ιστοσελίδων στην πρώτη Σελίδα αλλά και πρώτη θέση Google.

Πού εστιάσαμε για να πετύχουμε την Πρώτη Σελίδα Google σε όλες τις συνεργασίες μας;[...]

Περισσότερα

Συνθετικά Κουφώματα: Πρώτη Σελίδα αναζητήσεων!

Τα συνθετικά κουφώματα είναι μία περιοχή αναζητήσεων στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης των οικιών τους. Ως εκ τούτου αν είναι στην πρώτη σελίδα αναζητήσ[...]

Περισσότερα

Εκκενώσεις Βόθρων από 70€, Άδειασμα βόθρου Αθήνας Πανίτσας

Πώς πέτυχε η προώθηση για Εκκενώσεις Βόθρων Αθήνας Πανίτσα;

Εκκενώσεις Βόθρων για τον όμιλο Πανίτσας Αντώνιος με πάρα πολλές επιτυχίες μετά όμως από προσπάθεια 6 μηνών. Διευκρ[...]

Περισσότερα

Αποφράξεις για την Αποφρακτική Νηρέας στην Αθήνα

Αποφράξεις για την Αποφρακτική Νηρέας στην Αθήνα από 15€ του ομίλου εταιρειών Στέργιος Βασίλειος με εξαιρετική δουλειά και πολλές επιτυχίες σε εκατοντάδες υπηρεσίες περιοχώ[...]

Περισσότερα

SEO Greece , S.E.O. Experts in Greece | Medusa

Seo Experts Greece για την εταιρεία μας Google Proti Page με σημαντική πρωτιά στην πρώτη σελίδα στη Google. Φυσικά, δεν είναι μόνο το όνομα αλλά και η αρχιτεκτονική δομή της.

Περισσότερα

Πρώτη Θέση Google για επιστημονικό συνεργάτη!

Πρώτη Θέση Google για επιστημονικό συνεργάτη μας με συνεχώς φρέσκιες ιδέες από το μεγαλύτερο think tank στο SEO στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ποιο είναι το ευτύχημα τώρα σε όλο αυτό; Δείτε την επόμενη[...]

Περισσότερα

Σέρβις Ψυγείων: Πρώτη θέση Αθήνα Θεσσαλονίκη

Σέρβις Ψυγείων στην πρώτη θέση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη με δύο διαφορετικά μεγάλα portals. Στο ένα www.service24episkevi.gr/ έγινε εξαρχής η ανάπτυξη ιστοσελίδας με G.E.O. t[...]

Περισσότερα

Σέρβις Τηλεοράσεων στην πρώτη θέση παντού!

Σέρβις Τηλεοράσεων Αθήνα στην πρώτη θέση παντού τόσο σε 163 περιοχές της Αθήνας όσο και 112 της Θεσσαλονίκης. Και εδώ ισχύει το ίδιο. Στο www.service24episkevi.gr/ εξαρχής έ[...]

Περισσότερα

Απολυμάνσεις για την εταιρεία Pest Quardian, Θέση 1

Απολυμάνσεις για την εταιρεία Pest Quardian πάντα στη θέση 1 στις μηχανές αναζήτησης στην Αθήνα και αλλού. Εκείνο που έχει αξία εδώ είναι να τονιστεί ότι έχει ένα βαρύ slider, που όμω[...]

Περισσότερα

Αποφράξεις για την Αποφρακτική Στέργιος στην Αθήνα

Αποφράξεις από 15€ για την Αποφρακτική Στέργιος στην Αθήνα ενός ομίλου αποφρακτικών εταιρειών που είναι κόσμημα για[...]

Περισσότερα

Seo Experts Greece, Πρώτη Σελίδα Google | Medusa

Seo Experts Greece με όλα μας τα οργανικά αποτελέσματα στην πρώτη σελίδα Google. Φυσικά, δεν είναι τίποτα τόσο εύκολο αλλά εδώ[...]

Περισσότερα

Αποφράξεις Νώε μόνιμα στην πρώτη θέση στην Αθήνα

Αποφράξεις Νώε μόνιμα στην πρώτη θέση στην Αθήνα αλλά και στις περιοχές της Αττικής. Σημαντικό: Δεν κάνεις ομελέτα, αν δεν σπάσεις αυγά! Τίποτα δεν γίνεται τυχαία[...]

Περισσότερα

Αποφράξεις Στέργιος, SEO με το πιο παλιό domain

Αποφράξεις Στέργιος με το πιο παλιό domain και όμως στην πρώτη θέση δεν είναι. Εδώ πρέπει να απαντηθούν πληθώρα ερωτημάτων. Σε 22 ετών domain name πώς[...]

Περισσότερα

Με πολλές βραβεύσεις για τις υπηρεσίες μας προσφέρουμε με προσήλωση όλο το 24ωρο υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες.

Όλο το portfolio

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – 13 Frequently Asked Questions (F.A.Q.)

Πιο κάτω δίνονται οι δεκατρείς πιο συχνές ερωτήσεις (13 frequently asked questions – F.A.Q.) που μας κάνουν οι πελάτες στο τηλεφωνικό κέντρο.

Μη διστάσετε να μας καλέσετε αν υπάρχουν κάποιες απορίες ή διαβάστε παρακάτω τις συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουμε καθημερινά. Έτσι θα έχετε σχηματίσει πιο καλή άποψη για την πληρότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

1. Θέλω τιμές για Πρώτη Σελίδα Google. Ποιο είναι το κόστος;

Αρκετές φορές μία ιστοσελίδα για να βρεθεί στη λεγόμενη ❤️ Πρώτη σελίδα Google είναι σχεδόν αδύνατο. Και τότε δεν συζητάμε για κόστος προώθησης ιστοσελίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις συμβουλεύουμε τον πελάτη να ανακατασκευάσει την ιστοσελίδα του σε ένα ευρύτερο σχέδιο με υποστήριξη από τον όμιλό μας. Θα πει κάποιος ότι τα κόστη ποικίλουν από 500 Ευρώ το χρόνο, δηλαδή ✅ κάτω από 50 Ευρώ το μήνα μέχρι και 1200 το μήνα. Βεβαίως στο εξωτερικό συναντάμε και επιχειρηματικές συμφωνίες δεκάδων χιλιάδων ευρώ το χρόνο. Στην ελληνική πραγματικότητα μία τιμή των 1000 Ευρώ το μήνα οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει μία σειρά ενέργειςς όπως: Δημιουργία μικρών ιστοσελίδων, τα λεγόμενα ✅ small sites, καταχώριση σε χάρτες με παράλληλη δημιουργία των Google My Business small sites. Ακόμη σχεδιασμό και δημιουργία digital media campaigns που θα υποστηρίξουν μία σειρά από χαρακτηριστικά ενός προϊόντος: Γνωστοποίηση με εργαλεία γρήγορης προβολής, ✅ δημιουργία αγοραστικού κοινού, καταγραφή νέων εσόδων αλλά και ✅ εδραίωση του brandname. Όλα αυτά στο εξωτερικό κάτω από 2000 Ευρώ αποκλείεται να ενταχθούν σε ένα συμβόλαιο προώθησης, διότι θα γελάσουν μαζί σας αν το προτείνετε. Οι μάνατζερ στη Γερμανία για παράδειγμα θα απορρίψουν μία προσφροά για κατασκευή ιστοσελίδας κάτω από 2500 Ευρώ. Θεωρείται ότι δεν θα πληροί βασικές προδιαγραφές για τη Γερμανική αγορά. Εμείς περιγράφουμε απλώς την πραγματικότητα. Συνεχίστε την ανάγνωση για να λάβετε μία πλήρη ενημέρωση πριν στείλετε email με το δικό σας αίτημα συνεργασίας!


2. Ποια πλεονεκτήματα έχετε για Πρώτη Θέση Google;

Σε μας η προώθηση ιστοσελίδας στην ❤️ πρώτη θέση Google σε όλη την Ελλάδα έχει ✅ πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Αξίζει να προσέξετε από όλο το ύφος του παρόντος Portal ότι και περιγράφουμε την ελληνική πραγματικότητα και δίνουμε παραδείγματα. Δεν παραμυθιάζουμε κανέναν. Απεναντίας υποστηρίζουμε τις θέσεις μας επιχειρηματολογώντας. ✅ Τεκμηριώνουμε κάθε μας άποψη με παραδείγματα και ✅αποδείξεις επιτυχιών μας χωρίς τυμπανοκρουσίες. Δεν είναι λίγες οι φορές που φέρνουμε έναν υποψήφιο επιχειρηματία στη θέση να μας απορρίψει. Έτσι ξεκαθαρίζεται και το τοπίο: Ποιοι είναι ικανοί, έχουν σχέδιο, ένα ευσταθές οικονομικό πλάνο με ✅ τουλάχιστον 5ετές όραμα και ξεκάθαρους οικονομικού στόχους. Δεν θέλουμε πελάτες που σκέπτονται: Ωραία να τους δοκιμάσω και βλέπουμε. Ακόμα χειρότερα: Θα τους πω όσα θέλουν να ακούσουν για να κάνουν τη δουλειά και αν δεν τα φέρουν δεν θα πληρωθούν. ✅ Η εμπειρία μας από το 1993 αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για να συνεργαστείτε μαζί μας: ✅ Η μέγιστη εγγύηση είναι η εμπειρία. Όχι σε μία θέση εργασίας, αλλά επιχειρηματικά. Επίσης, η φήμη ή όπως λένε οι φίλοι μας αγγλοσάξωνες ✅ "the reputation". Έχει σημασία ποιος κάνει τις αξιολογήσεις. Αν είναι ένας πρώην πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνίου (Ε.Μ.Π.), σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη βαρύνουσα σημασία ο λόγος του. Ακόμη, αν σχολιάζει θετικά ο "Neil Patel" που θεωρείται γκουρού στις Η.Π.Α. αλλά και παγκοσμίως, είναι ένα "asset" αδιαμφισβήτητο. Δείτε ότι το παρόν πόρταλ έχει εξελιχθεί πια σε διαφημιστικό οδηγό με εκατοντάδες πρώτες θέσεις Google, μιας και oι οδηγοί αγοράς στην Ελλάδα ή θα αλλάξουν ή θα πτωχεύσουν. Εδώ είμαστε για συνεργασίες ή άλλες επιχειρηματικές προτάσεις.


3. Γιατί να επιλέξω SEO Experts μόνο Medusa που διαφημίζετε;

Αυτή η ερώτηση δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να απαντηθεί. Είναι εντελώς οφθαλμοφανές ότι έχουμε ήδη χιλιάδες πρώτες θέσεις στα οργανικά αποτελέσματα της Google αλλά και των άλλων μηχανών αναζήτης. Τέτοιες είναι ✅ Yahoo, ✅ Bing, ✅ Altavista, ✅ Yandex, ✅ Baidu, Sogu, Haosou κα. Οι περισσότερες, βέβαια υπολοίπονται της Google σε τεχνικές και αξιοπιστία, και έτσι νομοτελειακά ακολουθούν τις αναβαθμίσεις της Google. Οι ✅ SEO Experts από τον όμιλό μας είναι ✅ "senior" σε όλα τα επίπεδα. Τόσο στον προγραμματισμό όσο και σε Digital Media και σε οικονομικές σποδές και ✅ εργασιακή εμπειρία. Βέβαια είναι αδύνατο να τα έχει όλα ένας εργαζόμενος, για αυτό υπάρχει απόλυτη εξειδίκευση. Το μυστικό είναι η ✅ συνεργασία. Για να επέλθει το τέλειο αποτέλεσμα χρειάζεται μία επιτυχημένη συνταγή και η ✅ δημιουργία κλίματος. Όλα αυτά φέρνουν το πολυυπόθητο αποτέλεσμα. Ελάτε να γνωριστούμε! Στείλτε μας στο sales@mandrakis.gr ή στη φόρμα επικοινωνίας το αίτημά σας και θα το εξετάσουμε με τη δέουσα προσοχή.


4. Ποια μέτρα εφαρμόζετε κατά του Covid-19;

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 εφαρμόζουμε όλα τα πρωτόκολλα από τον ✅ ΕΟΔΥ. Δεν αφήνουμε την υγεία του προσωπικού ή των πελατών μας στην τύχη. Άρα σύννομα όλοι ακολουθούμε τις οδηγίες για μάσκες, αποστάσεις, τεστ κλπ ανάλογα με την εποχή και τις ✅ αναβαθμίσεις των κινδύνων. Οι ✅ μεταλλάξεις έχουν εισβάλει πια στη ζωή μας, άρα πορευόμαστε, έτσι ώστε να εργαζόμαστε και να προσφέρουμε σε ένα ✅ ασφαλές περιβάλλον.


5. Πώς στην αναζήτηση ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ντετέκτιβ κερδίσατε πρωτιά;

Και στην αναζήτηση ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ντετέκτιβ έχουμε ✅ κερδίσει τον ανταγωνισμό. Θα διαπιστώσετε ότι μπορεί κάποιος να πληκτρολογεί π.χ. στο Βοτανικό στο κέντρο "ντετέκτιβ" και ως δια μαγείας να συμβαίνει το εξής: Να επιλέγεται από τον αλγόριθμο της μηχανής αναζήτησης η υποσελίδα του Βοτανικού αντί της βασικής υπηρεσίας. Και βέβαια αυτό ✅ δεν είναι μαγεία ούτε έχουμε ✅ "κλέψει" τους routers. Πρόκειται για υλοποίηση στην πράξη της ✅ τεχνικής G.E.O. targeting που πρώτοι εμείς φέραμε στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Μόνο που τώρα πια μπορούμε με βεβαιότητα να υποσχεθούμε και σε μία νέα συνεργασία ένα άριστο αποτέλεσμα είτε στο λεκανοπέδιο είτε στην Κρήτη είτε σε όλη την ✅ ελληνική επικράτεια.


6. Θέλω να μάθω για Κουφώματα Αλουμινίου ή αλουμίνια πώς σε 450 περιοχές είστε στην πρώτη σελίδα;

Η απάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης, εστιάζει στην ✅ αρχιτεκτονική σχεδίαση ενός πρότζεκτ. Έτσι για ✅ κουφώματα αλουμινίου δεν έχουμε μόνο τη βασική υπηρεσία αλλά εκατοντάδες υποσελίδες για κάθε συνοικία που επιθυμούμε. Μόνο τότε ο πελάτης θα είναι σίγουρος ότι θα δουν το προϊόν του στην τελευταία άκρη της χώρας. Το γεγονός ότι μπορεί να είναι ✅ πρώτος για κουφώματα αλουμινίου δεν σημαίνει ✅ ότι θα εμφανίζεται και στη Θεσσαλονίκη. Ένας σοβαρός επιχειρηματίας θα λάβει σοβαρά υπόψη του αυτήν την πρότασή μας. Πρόκειται για πάρα ✅ πολύ σοβαρή καινοτομία που δεν θα περνάει απαρατήρητη στα επόμενα χρόνια. Απλούστατα θα δοθεί η δέουσα προσοχή, διότι ακριβώς ✅ στα αλουμίνια θα φέρνει πολλαπλάσια έσοδα.


7. Από που καθορίζεται η πρώτη θέση για Ηλεκτρολόγους;

Καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι πλέον ο αριθμός των ιστοσελίδων σήμερα είναι μερικά δισεκατομμύρια. Τουτέστιν ✅ δεν έχουμε να κάνουμε με τις κλασικές παλιές τεχνικές προώθησης ιστοσελίδων και αυτό ήταν. Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτούνται νέες ιδέες και νέες προτάσεις αρχιτεκτονικής για τις ιστοσελίδες ή τους ✅ οδηγούς αγοράς. Εμείς καταφέραμε να υπερκεράσουμε τον κραταιό ανταγωνισμό των μεγάλων κολοσσών με έξυπνες ιδέες και ✅ λύσεις καινοτομίας. Είναι καιρός να βγουν και άλλες εταιρείες στο προσκήνιο, ώστε να προαχθεί η ευγενής άμιλλα. Όχι ένας όλα. ✅ Όχι στα μονοπώλια. Για αυτό εργαζόμαστε, ώστε να είμαστε πάντα στην ✅ κορυφή όλων των προτιμήσεων για ηλεκτρολόγους.


8. Γιατί επιλέγετε Μεταμόσχευση μαλλιών από το δικό μας Portal;

Επιλέγετε μεταμόσχευση μαλλιών από τη δική μας ιστοσελίδα ή καλύτερα ιστότοπο, διότι τη βρήκατε στην πρώτη θέση. Είναι κοινό μυστικό ότι για ✅ μεταμόσχευση μαλλιών ή εμφύτευση σχεδόν ✅ πάνω από το 65% των χρηστών σταματάει στην πρώτη θέση. Έτσι αυτή η λεγόμενη ✅ πρωτιά στις μηχανές είναι για κάθε SEO Expert o υπέρτατος σκοπός. Σύμφωνα με τις προηγούμενες απαντήσεις θα έχετε ηδη αντιληφθεί την ειδοποιό διαφορά μας σε σ΄χεση με άλλες εταιρείες ή ✅ freelancers: Πρωτοπορούμε με διενέργεια δεκάδων πειραμάτων το μήνα σε χιλάδες υποσελίδες, όπως αυτή που τώρα πλοηγείστε. Έχουμε τη δύναμη να κάνουμε μαζικές αλλαγές και να τεστάρουμε τα αποτελέσματα. Αν μας ικανοποιούν, τότε αξιολογείτε μία ενέργεια θετικά. Αν όχι κάνουμε ανατροφοδότηση και ✅ βελτιστοποίηση κώδικα.


9. Γιατί Πρώτη Θέση Google από δικό μας SEO Specialists?

Επιλέγετε Πρώτη Θέση Google από SEO Specialists του δικού μας ομίλου για μία σειρά λόγους, όπως είναι: ✅ Η μεγαλύτερη συνέπεια που έχουμε στις συμφωνίες μας. ✅ Η μέγιστη εμπειρία μας πανελλαδικά. Δεν υπάρχει κανένας Specialist με ✅ εμπειρία πάνω από 25 χρόνια στη χώρα μας. Όταν εμείς ξεκινούσαμε δειλα δειλά ίσα που υπήρχαν ταχύτητες τραγικές στο Ίντερνετ και η προώθηση εξαντλούνταν στις ✅ περιγραφές meta. Τότε οι αλγόριθμοι αξιολόγησης ιστοσελίδων και κατ' επέκτασιν ταξινόμησης δεν είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουνν και το κείμενο. Άλλα έγραφαν στις περιγραφές meta οι πονηροί ειδικοί και άλλα ✅ "κουνέλια" έβγαζε η altavista τότε (εταιρεία από το 1995), πριν την υποσκελίσει η Google οριστικά στη συνέχεια.


10. Γιατί η επιλογή Αποφράξεις από σας να φέρνει πιο πολλά έσοδα;

Και σε αυτήν τη λέξη κλειδί έχουμε τις περγαμηνές μας. Με συνδυαστική προσπάθεια από διαφορετικούς μεγάλους οδηγούς αγοράς φέραμε φανταστικά αποτελέσματα. Πήραμε δύο σοβαρούς ομίλους από το χέρι και τους οδηγήσαμε στην επιτυχία τόσο σε ✅ αποφράξεις όσο και σε ✅ εκκενώσεις.


11. Ποια πλεονεκτήματα έχετε στις επισκευές τηλεοράσεων;

Τα πλεονεκτήματα στις ✅ επισκευές τηλεοράσεων είναι πολλά: Σε μας βρίσκετε μόνο εγγυημένους επαγγελματίες και αξιόπιστους. Αν δούμε ότι ✅ αυξάνονται οι αρνητικές κριτικές των χρηστών από ✅ σέρβις τηλεόρασης κλπ, αυτομάτως αποβάλλεται ο εν λόγω επαγγελματίας. Επιπλέον είμαστε στη διάθεσή σας, αν παρατηρήσετε διαφημιζόμενο να κάνει ✅ "κουτσουκέλες", να το αναφέρετε αμέσως μέσω της φόρμας επικοινωνίας!


12. Ποια αξιοπιστία εγγυάσθε ως SEO Greece;

Ως ✅ SEO Greece η αξιοπιστία μας ("credibility") είναι αξεπέραστη. Έχουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Ακόμη, δίνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα που συμφωνούνται από πριν με κάθε πελάτη, διαγράμματα προόδου. Τέτοια μπορεί να είναι: ✅ Διαγράμματα Gantt, ✅ Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά μήνα ή τρίμηνο από τα επίσημα αποτελέσματα στο ✅ Google Search Console. Πέραν αυτών το εξειδικευμένο τμήμα ελέγχου και ποιότητας έργων εξάγει ειδικούς πίνακες με ✅ δείκτες ικανοποίησης πελατών κα. Σε μας είστε στα καλύτερα χέρια και εγγυώμαστε την απόλυτη επιτυχία!


13. Πώς πετύχατε για Μετακομίσεις στην προώθηση ιστοσελίδων πανελλαδικά;

Στις ✅ μετακομίσεις η πρωτιά δεν ήρθε αμέσως. Χρειάστηκε να ματώσουμε. Η πρώτη μας σοβαρή προσπάθεια με το ✅ cargo Greece έγινε τότε σε ευρεία κλίμακα, δηλαδή προώθηση ιστοσελίδων πανελλαδικά. Η καινοτομία μας ήταν η ✅ χρήση εικόνων thumbs. Βέβαια ακόμη και σήμερα οι μεγάλοι οδηγοί αγνοούν αυτές τις τεχνικές. Έχουν ✅ εκατοντάδες άτομα προσωπικό, ✅ πωλητές, ✅ μεταπωλητές αλλά χάνουν στην οργάνωση και στο επιστημονικό προσωπικό.


Επικοινωνία

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε σας πρόβλημα.

Χάρτης